Prasit Pochana

その他

Agodaの東南アジア部門でNo,1の今大注目Khon Khenで感動のタイ和牛のお鍋を食す「Prasit Pochana (プラシットポーチャナ)」